Stichting Fluisterbo​ot Voorne Putten

Algemene voorwaarden

Cookies & Privacy

 • Bij boekingen en informatieaanvragen, gebruiken we uw telefoonnummer en e-mailadres voor het toezenden van de informatie, kaarten of reserveringen, doorgeven van een annulering of voor het beantwoorden van vragen.
 • SFVP legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. SFVP handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan SFVP doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat SFVP ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens.
 • Wij gebruiken uw surfgedrag op deze website om het gebruikers gemak te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt

 

Samenvatting: reserveren en annuleren

Hieronder treft u een korte samenvatting. Voor de volledige algemene voorwaarden kunt onderaan dit bericht doorklikken.  

Kaart verkoop:

 • U kunt kaarten kopen bij de schippers of online via onze website
 • Online rekent u de kaarten af via betaalprovider Mollie met Ideal of Credit Card.
 • Bij de schipper kunt u alleen per "Pin" betalen met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards

Annulering door de gast (cliënt):

 • Hierbij is van toepassing artikel 9 "Annulering door client" uit de algemene voorwaarden. Echter, wanneer u wil varen op een andere dag of tijdstip: kunt U tot 48 uur voor de afvaart vragen of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Dit is altijd onder voorbehoud van redelijkheid en beschikbaarheid. De mate van redelijkheid hierbij wordt in dit geval bepaald door Stichting Fluisterboot Voorne-Putten. U doet een aanvraag hiervoor door de e-mail met de boeking terug te sturen. Vermeld daarbij op welke dag en tijdstip u wilt varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Restitutie en achteraf inleveren van kaarten is niet mogelijk. In het geval van terugbetalingen bij annulering door de gast, worden administratiekosten in rekening gebracht. Zie ook artikel 9 van de algemene voorwaarden.

 Is de rondvaart die u zou maken geannuleerd?

 • Dat is vervelend. Helaas komt het soms voor dat door slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden een rondvaart niet door kan gaan. Wij doen er in dergelijke gevallen alles aan u tijdig te informeren. Het is daarom van belang dat wij beschikken over juiste gegevens als uw telefoonnummer en e-mailadres. In geval van annulering door ons wordt de rondvaart in overleg met u verzet naar een andere datum of tijdstip. Indien u wenst wordt het entreeticket terug betaald.
  Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper en de gids bepalen of een rondvaart door kan gaan.

Bent u uw kaarten kwijt?

 • Dat is vervelend, maar het is geen probleem wanneer u uw kaarten online gekocht heeft. U kunt in dit geval bij de schipper de naam te noemen waaronder u de kaarten gekocht heeft.
 • Zijn kaarten niet online gekocht, dan moet u helaas nieuwe kopen.

 


 

Handig om rekening mee te houden:

- 15 min. voor aanvang van de vaart wordt u verwacht om in te schepen.

 • Fluisterboot Bernisse is een overdekte boot
 • De boot heeft verwarming maar geen toilet
 • De fluisterboot is niet geschikt rolstoelgebruikers
 • Voor mindervaliden zijn geen speciale voorzieningen

 • Fluisterboot de IJsvogel is een open boot. Hou daar rekening mee bij uw kledingkeuze.
 • Op warme dagen is het verstandig voldoende drinken mee te nemen
 • De fluisterboot beschikt over voldoende paraplu's
 • De fluisterboot is niet geschikt rolstoelgebruikers
 • Voor mindervaliden zijn geen speciale voorzieningen

16.5 Voor uw veiligheid

Er geldt een vaarverbod als:

 • bij IJs waar dan ook in ons vaarwater
 • bij vorst
 • bij dichte mist; als de overkant van het vaarwater niet zichtbaar is vanaf de kant
 • bij (naderend) onweer
 • bij windwaarschuwing 7 of hoger in Hoek van Holland
 • zie www.KNMI.nl/kustdistricten of www.Buienradar.nl
 • bij afkondiging door het bestuur i.v.m. organisatorische of technische redenen

Volledige Algemene voorwaarden

 

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

Stichting Fluisterboot Voorne-Putten (SFVP): de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Client: de wederpartij van Stichting Fluisterboot Voorne-Putten

 

 1. Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SFVP en cliënt waarop SFVP deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SFVP en cliënt treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 1. Rondvaarten

3.1. Reguliere vaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door en voor één of meerdere personen. Reserveren voor reguliere rondvaarten kan tot 12 personen. Daarboven dient een groepsvaart gereserveerd te worden. Reserveren kan via internet of telefonisch. Reserveren via internet kan tot 24:00 uur op de dag voorafgaand aan de vaart. Deelnemen aan een reguliere vaart is ook mogelijk door aanmelding bij de boot zelf.                                                                                      

3.2.Groepsvaarten zijn rondvaarten waarvoor een reservering is te boeken door een groep van maximaal 46 personen die de boot exclusief huurt. Groepsvaarten kunnen uitsluitend vooraf geboekt worden. Indien boeken plaats vindt binnen 4 weken voor de geplande vaart is het verschuldigde bedrag meteen na ontvangst factuur te voldoen. Er kan een optie op een groepsvaart genomen worden tot 4 weken voor de dag waarop de groepsvaart moet plaatsvinden.                                                                                         

3.3. Onze rondvaarten vinden plaats in een gesloten of open boot. Dit is afhankelijk van het rondvaart gebied. Tegen regen zijn er op de open boot paraplu’s aanwezig.

3.4. Passagiers (inclusief groepen) dienen 15 minuten voor een rondvaart aanwezig te zijn. Indien niet anders afgesproken is het vertrekpunt op uw boekingsbevestiging aangegeven.

3.5. Het meenemen van huisdieren is slechts toegestaan na toestemming van de schipper                                                                                                                      

3.6. Het is op last van de Scheepvaartinspectie verboden te roken aan boord van de rondvaartboot.

3.7. Indien u een reservering maakt verklaart u automatisch alle voorzorgsmaatregels in acht te hebben genomen welke verspreiding van het COVID-19 virus zullen voorkomen. Tevens verklaart u vrij te zijn van symptomen welke mogelijk op een COVID-19 besmetting duiden. Alle maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen vind je op Rijksoverheid.nl

 

 1. Boothuur

 4.1. De minimale facturering voor een groepsrondvaart (artikel 3.2) is 2 uur.

4.2. Een boot van SFVP kan uitsluitend gehuurd worden met schipper en gids.

4.3. Het is niet toegestaan de gehuurde boot door te verhuren aan een derde partij.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. In geval van groepsvaarten is de overeenkomst definitief/ bindend als een door SFVP opgemaakte, schriftelijke bevestiging van de reservering per post of mail is toegestuurd. Deze reservering wordt een definitieve boeking als het verschuldigde bedrag voor de groepsvaart is ontvangen door SFVP, na ontvangst van de door SFVP verstuurde factuur.                                                                

5.2. Als ontbindende voorwaarde voor alle rondvaarten gelden weersomstandigheden waardoor de rondvaart belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van SFVP en/ of de schipper in functie. Bij een windkracht boven 8 Beaufort wordt er nooit gevaren. Dit sluit niet uit dat de schipper kan besluiten niet te varen bij een windkracht minder dan 8 Beaufort. In alle gevallen van overmacht kan SFVP en/of de schipper in functie besluiten de vaart niet uit te voeren dan wel te wijzigingen. Overmacht is elke omstandigheid die ervoor zorgt dat tekortkomingen SFVP niet kunnen worden toegerekend.

5.3. SFVP en/of de schipper in functie is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.

5.4. Client dient alle aanwijzingen van SFVP of haar medewerkers stipt en zonder uitstel op te volgen. De toegang tot de aanlegsteiger of het terrein van SFVP kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd indien dit door SFVP noodzakelijk wordt geacht.

5.5 De schipper heeft het recht de vaarroute te wijzigingen wanneer de weersomstandigheden of stremmingen op de geplande vaarroute dit vereisen.

 

 1. Vertragingen en wachttijden

6.1: Bij reguliere vaarten wordt niet gewacht; de boot vertrekt op het geplande tijdstip. Er vindt geen restitutie van betaalde tickets plaats.

6.2. Bij boothuur door een groep wacht de schipper 15 minuten. Indien langer gewacht moet worden is het aan de schipper te besluiten de vaart wel of niet door te laten gaan. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de boot en het personeel.

 1. Extra kosten (langere boothuur, langere beschikbaarheid personeel SFVP en evt. ingehuurde personeel van derden) worden aan cliënt doorberekend. Bij overschrijding van de afvaartijd wordt elke 15 minuten of deel daarvan aan cliënt belast. Het te betalen bedrag wordt bepaald naar rato van de oorspronkelijk afgesproken huursom.
 2. Indien de vertraging/ wachttijd veroorzaakt door cliënt leidt tot annulering van de huur wordt geen restitutie verleend van de betaalde huursom.

 

 1. Betaling

7.1. Groepsvaarten dienen minimaal 4 weken voor de geplande datum betaald te zijn. Indien op het vereiste tijdstip niet betaald is wordt de vaart uit de voorlopige planning genomen en kan de boot verhuurd worden aan andere groepen. Indien de boot uit de planning wordt gehaald wegens niet tijdige betaling is cliënt 50% van de overeengekomen prijs aan SFVP verschuldigd

7.2. Reguliere vaarten kunnen vooruit betaald worden en gepind worden in het bezoekerscentrum.

7.3. Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van SFVP na ontvangst van de factuur.                                                                   

7.4. Verschuldigde bedragen dienen in één termijn voldaan te worden.                      

7.5. Indien cliënt niet aan binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan SFVP is verschuldigd worden vermeerderd met de wettelijke rente (ondernemers rente) en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 75,-.

7.6. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van cliënt.

 

 1. Catering/diensten derden

8.1. Indien bij groepsvaarten catering of andere diensten verlangd worden kan SFVP deze faciliteren. Indien inhuur derden nodig is dan gelden de algemene voorwaarden van deze derden op de overeenkomst voor de dienst die zij leveren.

8.2. Het is niet toegestaan zonder toestemming van SFVP catering of andere diensten zelf te verzorgen door de cliënt. Indien cliënt de catering en/of andere diensten zelf verzorgt met toestemming van SFVP, dient dit tijdig bij SFVP bekend gemaakt te worden. SFVP neemt geen enkele verantwoording voor deze diensten.

8.3. Indien SFVP de catering verzorgt en deze dienst wordt binnen 7 dagen voor afvaart geannuleerd dan komen de kosten volledig voor rekening van cliënt.

 

 1. Annulering door client

9.1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk gedaan worden, voorzien van datum en boekingsdetails.

9.2. Bij annulering is cliënt administratiekosten verschuldigd van € 1,50 p.p., voor groepsvaarten is dit € 25,-

9.3. Bij annulering 6 tot 4 weken voor afvaart is cliënt 25% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.4. Bij annulering van 4 tot 2 weken voor afvaardatum is cliënt 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.5. Bij annulering binnen 2 weken voor afvaart is cliënt het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

9.6. Coulance regeling: Op verzoek van client varen op een andere dag of tijdstip.

 • Wanneer u wil varen op een andere dag of tijdstip: kunt U tot 48 uur voor de afvaart vragen naar een coulanceregeling, of uw rondvaart verzet kan worden naar een andere datum of tijdstip. Toewijzing is altijd onder voorbehoud van redelijkheid en beschikbaarheid. Of het een redelijke aanvraag betreft, wordt in dit geval bepaald door Stichting Fluisterboot Voorne-Putten. Hierover wordt niet gecommuniceerd.
  U doet een aanvraag voor toepassing van coulance door de e-mail met de boeking terug te sturen. Vermeld daarbij op welke dag en tijdstip u wil varen. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Binnen 48 uur voor- of na vertrek van de rondvaart is coulance, restitutie en achteraf inleveren van kaarten niet meer mogelijk.

 1. Mooi weer garantie

10.1. Bij groepsvaarten kan een “mooi weer” garantie afgesloten worden voor een bedrag van € 25,-. Deze garantie zorgt ervoor dat cliënt maximaal 24 uur van tevoren kan annuleren met als reden de te verwachten weersomstandigheden. Leidend bij deze verwachting is de verwachting van het KNMI; dat wil zeggen bij een regenverwachting groter dan 75% en/of een windvoorspelling van Beaufort 7 of hoger.                        

10.2. Als cliënt een “mooi weer” garantie heeft afgesloten wordt het betaalde bedrag gerestitueerd bij annulering binnen de gestelde voorwaarden in artikel 10.1.                

10.3. De “mooi weer” garantie geldt niet voor eventuele bestelde catering. Deze kunt u ophalen waar de catering is gereserveerd.                                                                                            

10.4. Indien cliënt zelf catering en/of andere diensten heeft ingehuurd zijn deze uitgesloten van restitutie door SFVP.

 

 1. Aansprakelijkheid SFVP

11.1. SFVP is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/ of verlies van eigendommen van cliënt. Cliënt neemt al haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

11.2. SFVP is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van cliënt, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van SFVP.                             

11.3. SFVP is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van cliënt ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. Cliënt betreedt de afvaarsteiger en/ of de rondvaartboot geheel op eigen risico.                                    

11.4. SFVP is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.                                                                                                

11.5. Voor zover SFVP aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.                                                                                                                          

11.6. Voor zover SFVP aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.                                                                                                                

11.7. SFVP is nimmer aansprakelijk voor verloren voorwerpen van cliënt.

 

 1. Aansprakelijk cliënt

12.1. Client is aansprakelijk voor door cliënt veroorzaakte schade aan eigendommen van SFVP of derden.

12.2. Client is aansprakelijk voor schade die cliënt of zijn bagage aan SFVP of haar medewerkers berokkent.

12.3. Alle door SFVP georganiseerde en uitgevoerde activiteiten vinden volledig voor risico van cliënt plaats.

12.4. Client vrijwaart SFVP voor schadeclaims door derden.

 

 1. Aansprakelijk algemeen

13.1. SFVP is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze is ontstaan, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld. De wettelijk schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste het betaalde bedrag.

13.2. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders/ begeleiders. Kinderen van 14 jaar of jonger dienen te allen tijde onder begeleiding meet te varen.                    

13.3. Kan SFVP door overmacht (zie artikel 5.2.) de rondvaart niet uitvoeren zoals overeengekomen dan is SFVP niet verplicht tot enige restitutie.

 

 1. Klachten

14.1. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 2 dagen na de rondvaart schriftelijk (e-mail) bij SFVP te worden ingediend.

14.2. Klachten die mondeling worden gedaan of later dan 2 dagen na de rondvaart worden niet in behandeling genomen.

14.3. In afwijking van het in voorgaande leden bepaalde, dienen eventuele klachten over de catering direct op het moment zelf en expliciet aan het personeel dat de catering verzorgd gedaan te worden.

 

 1. Privacy en persoonsgegevens

15.1  Bij boekingen en informatieaanvragen, gebruiken we uw telefoonnummer en e-mailadres voor het toezenden van de informatie, kaarten of reserveringen, doorgeven van een annulering of voor het beantwoorden van vragen. SFVP legt gegevens van cliënten vast; met name email adressen worden opgenomen in een adressenbestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor het communiceren van acties, arrangementen, etc., via email. SFVP handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) en cliënt gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien cliënt dit niet wenst kan hij dit schriftelijk aan SFVP doorgeven. Indien cliënt niet aangeeft dat vastlegging van gegevens niet gewenst is gaat SFVP ervan uit dat cliënt akkoord is met het vastleggen van de gegevens. Wij gebruiken uw surfgedrag op deze website om het gebruikers gemak te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt

 1. Veiligheid

16.1 Client moet te allen tijde de aanwijzingen van schipper en/of gids opvolgen.

16.2. Indien aanwijzingen niet worden opgevolgd heeft de schipper van dienst of medewerkers van SFVP het recht om de vaart af te breken. Cliënt kan dan geen aanspraak maken op vermindering van het in de overeenkomst vermelde bedrag.

16.3. Indien personen meevaren die niet kunnen zwemmen dient dit voor de afvaart gemeld te worden. Kinderen jonger dan 6 jaar en personen die niet kunnen zwemmen zijn verplicht binnen te blijven zitten tijdens de vaart.

16.4. Indien meer personen dan vooraf opgegeven willen meevaren met een groepsvaart kan de schipper, indien het maximumaantal toegestane passagiers op de boot wordt overschreden, het surplus weigeren.

16.5 Er geldt een vaarverbod:

 • bij IJs waar dan ook in ons vaarwater
  bij vorst
  bij dichte mist; als de overkant van het vaarwater niet zichtbaar is vanaf de kant
  bij (naderend) onweer
  bij windwaarschuwing 7 of hoger in Hoek van Holland
  zie www.KNMI.nl/kustdistricten of www.Buienradar.nl
  bij afkondiging door het bestuur i.v.m. organisatorische of technische redenen

 

 1. Gevonden/verloren voorwerpen

17.1. Gevonden voorwerpen kunnen bij de dienstdoende gids of schipper worden afgegeven.

17.2. SFVP zal zich zoveel mogelijk inspannen de rechtmatige eigenaar van het gevonden voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen worden maximaal een maand bewaart door SFVP.

17.3. Indien de eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt kan hij dit voorwerp afhalen bij SFVP. In alle gevallen dient de eigenaar zich te legitimeren.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                

18.2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

 

   19. Bijlage: verkoop informatie

Kaart verkoop:
U kunt kaarten kopen bij de schippers of online via onze website.
Online rekent u de kaarten af met de betaalwijze van uw keuze.

Bij de schipper kunt u alleen per pin betalen, met nagenoeg alle gangbare bankpassen of creditcards.
Annulering door de gast (cliënt):

- Alle vaarten zijn afhankelijk van "weer en weder dienende", de schipper en de gids bepalen of een rondvaart door kan gaan.

- Bent u uw kaarten kwijt?
Dat is vervelend, maar het is geen probleem wanneer u uw kaarten online gekocht heeft. U kunt in dit geval bij de schipper de naam te noemen waaronder u de kaarten gekocht heeft. Zijn kaarten niet online gekocht, dan moet u helaas nieuwe kopen.

- Handig om rekening mee te houden
Fluisterboot Bernisse is een overdekte boot
De boot heeft verwarming maar geen toilet
De fluisterboot is niet geschikt rolstoelgebruikers
Voor mindervaliden zijn geen speciale voorzieningen

- Fluisterboot de IJsvogel is een open boot. Hou daar rekening mee bij uw kledingkeuze.
Op warme dagen is het verstandig voldoende drinken mee te nemen
De fluisterboot beschikt over voldoende paraplu's
De fluisterboot is niet geschikt rolstoelgebruikers
Voor mindervaliden zijn geen speciale voorzieningen

   20. Cadeaubonnen & donaties

20.1 Cadeaubonnen van SFVP zijn maximaal 3 jaar geldig na uitgifte.

20.2 Cadeaubonnen van SFVP zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

20.3 Cadeaubonnen van SFVP zonder code zijn ongeldig

20.4 Cadeau- of actiebonnen van samenwerkende partners, zoals kortings- of voordeelbonnen, uitgegeven door deze partners of SFVP. Vallen geheel onder de voorwaarden van de samenwerkende partner. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de samenwerkende partner. SFVP behoud zich het recht voor deze bonnen op ieder moment ongeldig te verklaren.